تجدید چاپ کتاب، کتاب هایی که به چاپ دوم و سوم و … رسیده اند و مورد پسند مخاطبان قرار گرفته اند.